Przepisy-BHP.eu Ryzyko zawodowe

Przepisy BHP: informacje dotyczące ryzyka zawodowego. Przewodnik BHP dla pracowników i pracodawców. Aktualności, szkolenia, legislacja i opinie prawników.

Środki ochrony BHP w pracy: ubrania, rękawice, gogle

Napisane 18.11.2020 przez admin

Tagi: ubrania-bhp kaski-bhp okulary-bhp buty-bhp warszawa kraków poznań gdansk wroclaw odziez-ochronna

Odzież ochronna BHP, odzież robocza i środki ochrony osobistej, indywidualnej: ubrania, rękawice, spodnie, buty, okulary, kaski. Sklepy w największych miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, cała Polska.

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Powinny być one stosowane wówczas, gdy istniejące zagrożenia nie mogą być usunięte przy zastosowaniu środków ochrony zbiorowej. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy: sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, policję i inne służby utrzymania porządku publicznego, wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze, środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym, wyposażenia sportowego, środków służących do samoobrony lub do odstraszania, przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny: być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, być odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji. W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony indywidualnej - środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych. W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane. Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego  użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji - zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracodawcę. W razie potrzeby, w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków. Instrukcja opracowana przez pracodawcę, powinna być zrozumiała dla pracowników oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji. Przed nabyciem środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien ocenić, czy środki, które zamierza zastosować, spełniają wymagania. Ocena taka powinna  obejmować: analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami, określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając wszelkie ryzyko, jakie mogą  stwarzać te środki same z siebie, porównanie cech dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej.

Przy ustalaniu środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania przy określonych pracach pracodawca powinien uwzględniać wskazania przepisów bhp.
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami czyli czego nie wolno lekceważyć?Praca urządzeniami mechanicznymi może spowodować wypadek. Również środki chemiczne, używane w warsztacie, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Musimy w porę zapobiegać ewentualnym wypadkom i innym grożącym niebezpieczeństwom. Zakłady pracy posługują się obowiązują

Czytaj więcej...

Maski chemiczne, przeciwpyłowe i antysmogowe

Maski chemiczne, przeciwpyłowe, antywirusowe i antysmogowe to podstawowe wyposażenie ochronne pracownika narażonego na trudne czynniki atmosferyczny.Środki ochrony układu oddechowego wymagane są przy pracach w warunkach ryzyka narażenia na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi  lub w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu. Prawid

Czytaj więcej...