Przepisy-BHP.eu Ryzyko zawodowe

Przepisy BHP: informacje dotyczące ryzyka zawodowego. Przewodnik BHP dla pracowników i pracodawców. Aktualności, szkolenia, legislacja i opinie prawników.

Maski chemiczne, przeciwpyłowe i antysmogowe

Napisane 05.12.2020 przez admin

Tagi: maska chemiczna przeciwpyłowa antywirusowa przeciwsmogowa filtry pochłaniacze oczyszczanie-powietrza odpylacz filtrowanie ochrona-płuc układ-oddechowy covid grypa chroby-zakaźne maska-lakiernicza gazowa

Maski chemiczne, przeciwpyłowe, antywirusowe i antysmogowe to podstawowe wyposażenie ochronne pracownika narażonego na trudne czynniki atmosferyczny.

Środki ochrony układu oddechowego wymagane są przy pracach w warunkach ryzyka narażenia na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi  lub w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu. Prawidłowy dobór sprzętu ochrony dróg oddechowych przed zagrożeniami występującymi w powietrznym środowisku pracy powinien być poprzedzony dokładną znajomością rodzajów sprzętu, jego parametrów, podstawowych zasad jego działania, jak również nazewnictwa i znakowania. Dobór musi być poprzedzony dokładnym rozpoznaniem zagrożeń występujących na stanowiskach roboczych. Rozpoznanie to polega na: identyfikacji wszystkich występujących czynników szkodliwych, pomiarze stężeń tych czynników, określeniu obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, określeniu ewentualnego niedoboru tlenu (poniżej 17%). Do środków ochrony układu oddechowego należą: sprzęt oczyszczający do pracy ciągłej, w tym filtrujący, pochłaniający i filtrująco-pochłaniający, sprzęt  izolujący do pracy ciągłej, w tym autonomiczny i stacjonarny, sprzęt ucieczkowy oczyszczający, w tym pochłaniacze i filtropochłaniacze, sprzęt ucieczkowy izolujący, w tym aparaty powietrzne butlowe i regeneracyjne, inne rodzaje sprzętu ochrony układu oddechowego. Substancje niebezpieczne lub szkodliwe wchłaniane do organizmu człowieka drogą oddechową stanowią grupę czynników wysokiego ryzyka, dlatego też sprzęt ochronny stanowiący wystarczające zabezpieczenie przed tego rodzaju zagrożeniami jest kwalifikowany według dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 89/686/EWG do kategorii ochron związanych z największym ryzykiem (grupa III). Należy wyróżnić dwie podstawowe grupy zagrożeń układu oddechowego: zanieczyszczone powietrze (występowanie szkodliwych substancji w postaci cząstek, gazów lub par), niedobór tlenu (zawartość poniżej 17%). W związku z powyższym możliwe są dwie metody ochrony: przez oczyszczenie powietrza (sprzęt oczyszczający), przez doprowadzenie powietrza lub tlenu ze źródła wolnego od zanieczyszczeń (sprzęt izolujący). Zanieczyszczone powietrze przepływa przez element oczyszczający. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń stosuje się odpowiednie typy sprzętu oczyszczającego. Aerozole ze stałą fazą rozproszoną filtr (S) i część twarzowa lub Aerozole na bazie wody filtrująca część twarzowa (S). Aerozole z ciekłą fazą rozproszoną filtr (SL) i część twarzowa lub filtrująca część twarzowa. Pary i gazy pochłaniacz i część twarzowa lub pochłaniająca część twarzowa. Kombinacja aerozoli, par i gazów filtropochłaniacz i część twarzowa lub filtrująco-pochłaniająca część twarzowa. Dla substancji szkodliwych występujących w postaci aerozoli ze stałą lub ciekłą fazą rozproszoną stosowany jest różnego rodzaju sprzęt filtrujący. W zależności od maksymalnego przecieku części twarzowych masek (pomiędzy obrzeżem maski a skórą) oraz wielkości penetracji (wyrażonej w procentach udziału cząstek aerozoli, które przeszły przez filtr, w stosunku do ogółu cząsteczek padających na filtr wyznaczonej laboratoryjnie przez działanie standardowych aerozoli testowych chlorku sodu i mgły oleju parafinowego) określa się klasę ochronną filtra. Rozróżnia się następujące klasy: klasa 1 penetracja 20%, klasa 2 penetracja 6%, klasa 3 penetracja 0,05%. Stosowane jest także oznaczenie „S” (po symbolu określającym klasę ochronną) dla sprzętu do stosowania w środowisku zanieczyszczonym aerozolem ze stałą fazą rozproszoną oraz oznaczenie „SL” dla sprzętu do stosowania w środowisku, gdzie występują niebezpieczne lub szkodliwe substancje w postaci aerozoli z ciekłą stałą fazą rozproszoną. W przypadku występowania substancji szkodliwych w postaci par i gazów stosuje się sprzęt pochłaniający (pochłaniacze kompletowane z maskami, półmaskami lub ćwierćmaskami). Zgodnie z X 663, wszystkie elementy pochłaniające dzieli się na typy i klasy. Według tej normy oznaczenie pochłaniaczy przeznaczonych do ochrony przed poszczególnymi substancjami polega na przypisaniu poszczególnym typom pochłaniaczy symboli literowych oraz barwy etykiety. Przyjęto następujące oznaczenia pochłaniaczy: litera A oraz barwa brązowa - przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, litery AX oraz barwa brązowa - przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia poniżej 65°C, litera B oraz barwa szara - przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta nieorganicznymi parami i gazami, z wyjątkiem tlenku węgla, litera E oraz barwa żółta - przeznaczony do ochrony przed dwutlenkiem siarki oraz innymi określonymi przez producenta parami i gazami kwaśnymi, litera K oraz barwa zielona - przeznaczony do ochrony przed amoniakiem oraz określonymi przez producenta organicznymi pochodnymi amoniaku, litery SX oraz barwa fioletowa - przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta substancjami, tzw. pochłaniacz specjalny. Ponadto, wyróżniono dwa typy elementów filtropochłaniających: symbol NO-P3 oraz barwy niebieska i biała - przeznaczony do ochrony przed tlenkami azotu, symbol Hg-P3 oraz barwy czerwona i biała - przeznaczony do ochrony przed rtęcią. Wszystkie elementy pochłaniające dzieli się ponadto na klasy ochronne:  1 - o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%,  2 - o średniej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%, 3 - o wysokiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1%. Pochłaniacze zaliczane do klasy 2 lub 3 zapewniają także ochronę w stopniu przewidzianym dla pochłaniaczy odpowiednio niższej klasy pochłaniacza. Filtropochłaniacze specjalne nie podlegają podziałowi na klasy. Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony układu oddechowego prace w zbiornikach, w ograniczonym obszarze i w gazowych piecach przemysłowych, gdzie może występować szkodliwy gaz lub niedobór tlenu, prace w narażeniu na wdychanie szkodliwych pyłów, gazów, par lub dymu, prace w sąsiedztwie otworów spustowych wielkich pieców, gdzie mogą występować opary metali ciężkich, prace w sąsiedztwie konwerterów gazowych i przewodów gazowych wielkich  pieców, prace przy wykładaniu pieców i kadzi, gdzie może występować zapylenie, prace w chłodniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wycieku czynnika chłodniczego, prace w szybach, kanałach ściekowych i innych obiektach podziemnych połączonych kanałami, o prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych.

Sklepy z maskami chemicznymi, przeciwpyłowymi, przeciwzakaźnymi dostępne są na terenie całego kraju: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Gdynia, Rzeszów, Katowice, Częstochowa, Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Białystok.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami czyli czego nie wolno lekceważyć?Praca urządzeniami mechanicznymi może spowodować wypadek. Również środki chemiczne, używane w warsztacie, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Musimy w porę zapobiegać ewentualnym wypadkom i innym grożącym niebezpieczeństwom. Zakłady pracy posługują się obowiązują

Czytaj więcej...

Kaski, hełmy i czapki ochronne bhp

Kaski robocze chroniące głowę to priorytet w BHP. Kaski i hełmy ochronne stosowane są na budowach, hutach, w pracach na wysokości i w szeroko pojętym przemyśle.Doboru ochron głowy dokonuje się w zależności od zagrożeń środowiska pracy. Będą do nich należały prace stwarzające ryzyko pochwycenia włosów, zamoczenia głowy lub

Czytaj więcej...