Przepisy-BHP.eu Ryzyko zawodowe

Przepisy BHP: informacje dotyczące ryzyka zawodowego. Przewodnik BHP dla pracowników i pracodawców. Aktualności, szkolenia, legislacja i opinie prawników.

Kontrole i kary, Państwowa Inspekcja Pracy

Napisane 12.11.2020 przez admin

Tagi: państwowa-inspekcja-pracy kontrola kara prawo-pracownicze pracodawca kodeks-pracy zwolnienie pracownik

Kontrola bez zapowiedzi, Państwowa Inspekcja Pracy. Jak uniknąć kary i na co zwracać uwagę? Poznaj uprawnienia kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy!

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne uprawnieni są do przeprowadzania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przez zakłady pracy przepisów prawa pracy szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, o każdej porze dnia i nocy. Mają także prawo przeprowadzania czynności kontrolnych wobec podmiotów, na rzecz których wykonywana jest praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Pracownicy ci przeprowadzają kontrolę za okazaniem legitymacji służbowej. w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy właściwe organy PIP uprawnione są do stosowania następujących środków prawnych w stosunku do kierownika zakładu -pracodawcy: usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie, wstrzymania prac wykonywanych przez pracowników wtedy, gdy naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników zatrudnionych przy tych robotach lub innych osób wykonujących te prace, skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew przepisom obowiązującym przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby te nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, zaprzestania przez zakład pracy lub jego część działalności bądź działalności określonego rodzaju - w wypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników. Karanie winnych wykroczeń przeciwko prawom pracownika w postępowaniu mandatowym do 1000 zł lub wnioskowanie do sądu rejonowego o zastosowanie kary grzywny za niepotwierdzanie na piśmie zawartej umowy o pracę z pracownikiem, wypowiadanie lub rozwiązywanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszające w sposób rażący przepisy prawa pracy, stosowanie wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, naruszanie przepisów o czasie pracy lub ochronie pracy kobiet i zatrudnianiu młodocianych, nieprowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, bezpodstawne obniżanie powyższych świadczeń albo dokonywanie bezpodstawnych potrąceń, nieudzielanie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżanie wymiaru tego urlopu, niewydawanie pracownikowi świadectwa pracy.

Kontrola PIP to rutynowa czynność, pracodawcy przysługuje zawsze odwołanie od decyzji kontrolera PIP.


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:
Następny artykuł:

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami czyli czego nie wolno lekceważyć?Praca urządzeniami mechanicznymi może spowodować wypadek. Również środki chemiczne, używane w warsztacie, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Musimy w porę zapobiegać ewentualnym wypadkom i innym grożącym niebezpieczeństwom. Zakłady pracy posługują się obowiązują

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami czyli czego nie wolno lekceważyć?Praca urządzeniami mechanicznymi może spowodować wypadek. Również środki chemiczne, używane w warsztacie, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Musimy w porę zapobiegać ewentualnym wypadkom i innym grożącym niebezpieczeństwom. Zakłady pracy posługują się obowiązują

Czytaj więcej...